BDP Eesti OÜ

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kinnitatud Tallinnas, 25. mail 2018


Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal. 

Tehes koostööd BDP Eesti OÜ, võib isikult nõuda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/või töösuhte sõlmimiseks ning säilitamiseks. BDP Eesti OÜ kasutatakse isikuandmeid järgides kõrgemaid turvalisusstandardeid. 

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on BDP Eesti OÜ, ühtne registrikood 10712629, juriidiline aadress Jälgimäe tee 13, 76401, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond. BDP Eesti OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on telefoninumber 654 1720 või e-posti aadress  info@bdp.ee. Kasutades neid kontaktandmeid või pöördudes BDP Eesti OÜ juriidilisele aadressile, võib esitada päringu isikuandmete töötlemise kohta. 

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – BDP Eesti OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi või ettevõtte külastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:

 • füüsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);

BDP Eesti OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased õigusaktid. 

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul ja/või keskkonnas annab isik andmeid (BDP Eesti OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel või kohapeal) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberkujul neid töödeldakse. 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

BDP Eesti OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamisel ja toodete müümisel:
  • kliendi tuvastamiseksi;
  • lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks;
  • kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks;
  • garantiikohustuste täitmiseks;
  • klienditeeninduseks;
  • vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
  • klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks;
  • arvelduste haldamiseks;
 • BDP Eesti OÜ teenusekvaliteedi tagamiseks, vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks telefonivestluste salvestiste raames. Vestluste salvestisi säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab BDP Eesti OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise.
 • BDP Eesti OÜ  vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste ärahoidmiseks BDP Eesti OÜ  territooriumil ja ruumides, süüteo kindlakstegemiseks, võimalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab BDP Eesti OÜ  andmete täieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, säilitatakse andmed vajaduse korral;
 • teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse üksustele riigivälistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja mahus;
 • muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil BDP Eesti OÜ  edastab isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine

BDP Eesti OÜ  töötleb isikuandmeid, kasutades nüüdistehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse. 

Isikuandmed võib üle anda usaldusväärsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, näiteks ressursside planeerimissüsteemi tagajatele, ettevõttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.   

Isikuandmete saajate kategooriad

BDP Eesti OÜ  ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, välja arvatud:

 • kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut (näiteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kättetoimetamiseks väljapoole BDP Eesti OÜ  tarneala, ressursside planeerimise süsteemi hoidjale andmesäilitamise ja töötlemise eesmärgil, valveettevõttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks);
 • õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel BDP Eesti OÜ  õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.

Isikuandmete säilitamise kestus

BDP Eesti OÜ  säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:

 • ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping;
 • kuni õigusnormides sätestatud korras saab BDP Eesti OÜ  või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus);
 • kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeid;
 • kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.

Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse. 

Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus

Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega. 

Isikul on kooskõlas õigusaktidega ka õigus nõuda BDP Eesti OÜ -lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist isiku suhtes või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud BDP Eesti OÜ  seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel), samuti õigus andmete ülekandmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene BDP Eesti OÜ  kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ühiskonna huvidest lähtuvalt. 

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

 • kirjalikus vormis kohapeal BDP Eesti OÜ  büroos, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.

Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub BDP Eesti OÜ  isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega.  

BDP Eesti OÜ  saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi.  

BDP Eesti OÜ  tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

Ühenduse võtmine isikuga

BDP Eesti OÜ  võtab ühendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). BDP Eesti OÜ  edastab teavet lepingujärgsete teenuste kohta sõlmitud lepingu ja/või väljastatud arve alusel (näiteks teenuste tarnimise või muudatuste kooskõlastamine, teave arvete kohta jm). 

Kaubanduslikud teadaanded

BDP Eesti OÜ  võib kasutada isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonitegevuses isikule teabe edastamiseks aktuaalsete pakkumiste ja uudiste kohta, mis võiksid isikule huvi pakkuda. Isik võib mis tahes hetkel keelduda nende reklaampakkumiste saamisest ühel alljärgnevatest viisidest:

 • kasutades kaubanduslikus teadaandes ettenähtud automatiseeritud võimalust keelduda edaspidiste teadaannete saamisest, klõpsates keeldumise viitele vastava kaubandusliku teadaande (e-posti) lõpus;
 • saates e-kirja aadressile info@bdp.ee
 • helistades BDP Eesti OÜ  büroosse 654 1720;
 • kohapeal BDP Eesti OÜ  büroos Jälgimäe tee 13, 76401, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond

BDP Eesti OÜ  katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud isiku taotlus. Taotluse töötlemine viiakse läbi ühe tööpäeva jooksul.  

BDP Eesti OÜ  ei luba kunagi kolmandatel isikutel kasutada isikuandmeid reklaami ja kommunikatsiooni eesmärgil.  

Muud tingimused

BDP Eesti OÜ -l on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele BDP Eesti OÜ  veebilehel kättesaadavaks. 

BDP Eesti OÜ  veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna BDP Eesti OÜ  vastutust.

BDP Eesti OÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Lisaks võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

BDP Eesti OÜ jätab endale õiguse keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.